Home / Ừ thì thiến =]]]

Ừ thì thiến =]]]

Uất ức thần chưởng

Hình vui

Rút kinh nghiệm…cái gì bỏ qua được chứ….hướng dẫn  trước khi sử dụng là không nên bỏ qua 😀