Home / Phút suy ngẫm ~ Tịnh ở trong tâm

Phút suy ngẫm ~ Tịnh ở trong tâm

 

Nhìn người không thể nhìn bề ngoải mà hiểu rõ.
Sự việc không thể nhìn sơ là chắc được đúng sai.

~ Cuộc sống đừng nhìn bằng mắt mà hãy nhìn bằng tâm. ~

Phút suy ngẫm