Apr 10, 2013
64527 Views

Hài Hoài Linh – Mất Trinh Rồi!

Hài Hoài Linh

Hài:  Trăm Nhớ Ngàn Thương

Với sự tham gia của 2 danh hài : Hoài Linh , Chí Tài