May 14, 2013
2458 Views

Doremon chế – căn bản cuộc sống là…

doremon chế

Cơ bản là  đời nó đen. Bà đã nói thì chính xác cmnr 🙂