Home / 12 chòm sao – Khi nói lời “xin lỗi”

12 chòm sao – Khi nói lời “xin lỗi”

I'm sorry

Khi các chòm sao nói lời xin lỗi với bạn bè. Đến khi người ta bia mộ xanh cỏ thì nhóm nước mới nói “SORRY”, nội tâm quá chăng? 😀